Start

  Företaget

  Produkter

  Kontakta


  GDPR

Information om kameraövervakning

Varför använder vi kameraövervakning?
Novanik använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra: brottsliga gärningar inom den fastighet där Novanik bedriver verksamhet, samt skydda företagets egendom från brott.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?
• Övervakning med inspelning av video inom företagets områden utanför ordinarie arbetstid Syftet med detta är att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse utanför ordinarie arbetstid. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse och stöld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheten. Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål

• Lagring av specifika inspelningar och händelser Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet. Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

• Kategorier av personuppgifter Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Novanik säljer eller förmedlar inga uppgifter.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?
Tillgången till Novaniks kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Novanik. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?
Inspelat material sparas normalt i 14 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört. Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

Kontaktuppgift till dataskyddsombud
Novanik AB
Andreas Eriksson
Box 277
651 07 Karlstad
info@novanik.se
054 854045 

 
© Novanik AB   Telefon: +46-(0)54-854045 
Sågverksgatan 27 Fax: +46-(0)54-854048
Box 277 E-mail: info@novanik.se
S-651 07 Karlstad, Sweden    WWW: www.novanik.se